Každá přihláška vychází z kulturního programu výrazného evropského rozměru.

Kritéria pro posuzování přihlášek se dělí do kategorií „přínos k dlouhodobé strategii“, „evropský rozměr“, „kulturní a umělecký obsah“, „schopnost akci uskutečnit“, „zapojení veřejnosti“ a „řízení“.

V případě kategorie „přínos k dlouhodobé strategii“ se zohledňují tyto faktory:

a) v době podání přihlášky má kandidátské město kulturní strategii, která zahrnuje akci a obsahuje plány na zachování kulturních činností i po roce platnosti titulu;
b) plány na posílení kapacity kulturního a kreativního odvětví, včetně rozvoje dlouhodobých vazeb mezi kulturním, hospodářským a sociálním odvětvím v kandidátském městě;
c) předpokládané dlouhodobé kulturní, sociální a hospodářské dopady titulu na kandidátské město, včetně jeho rozvoje;
d) plány na monitorování a posuzování dopadu získání titulu na kandidátské město a plány na šíření výsledků hodnocení.

V případě kategorie „evropský rozměr“ se posuzují tyto faktory:

a) rozsah a kvalita činností prosazujících kulturní rozmanitost Evropy, mezikulturní dialog a větší vzájemné porozumění mezi občany Evropy;
b) rozsah a kvalita činností zdůrazňujících společné aspekty evropských kultur, dědictví a historie, jakož i evropskou integraci a aktuální evropská témata;
c) rozsah a kvalita činností, na nichž se evropští umělci podílejí, spolupráce s aktéry nebo městy v různých zemích, popřípadě i s městy, jež jsou držiteli titulu, a nadnárodní partnerství;
d) strategie, jak vzbudit zájem široké evropské a mezinárodní veřejnosti.

V případě kategorie „kulturní a umělecký obsah“ se posuzují tyto faktory:

a) jasná a ucelená umělecká vize a strategie týkající se kulturního programu;
b) zapojení místních umělců a kulturních organizací do přípravy a realizace kulturního programu;
c) rozsah a rozmanitost navrhovaných činností a jejich celková umělecká kvalita;
d) schopnost spojit místní kulturní dědictví a tradiční formy umění s novými, inovativními a experimentálními kulturními projevy.

V případě kategorie „schopnost program uskutečnit“ musí kandidátská města prokázat, že:

a) přihláška má širokou a silnou politickou podporu a udržitelným způsobem se k ní zavázaly místní, regionální a celostátní orgány;
b) kandidátské město má nebo bude mít odpovídající a životaschopnou infrastrukturu, aby se mohlo stát držitelem titulu.

V případě kategorie „zapojení veřejnosti“ se posuzují tyto faktory:

a) zapojení místních obyvatel a občanské společnosti do přípravy a realizace akce;
b) vytváření nových a udržitelných příležitostí pro širokou škálu občanů, zejména pro mladé lidi, dobrovolníky a marginalizované a znevýhodněné osoby včetně menšin, které těmto občanům umožní účastnit se kulturních činností nebo se do nich zapojit, přičemž zvláštní pozornost je věnována dostupnosti těchto činností pro osoby se zdravotním postižením a starší občany;
c) celková strategie rozvoje publika, a zejména její propojení se vzděláváním a účastí škol.

V případě kategorie „řízení“ se posuzují tyto faktory:

a) proveditelnost strategie získávání finančních zdrojů a navrhovaného rozpočtu, a to včetně případného záměru požádat o finanční podporu z programů a fondů Unie, kdy rozpočet zahrnuje přípravnou fázi, rok platnosti titulu, hodnocení a prostředky na následné činnosti a plány pro nepředvídané události;
b) plánovaná řídící a organizační struktura pro realizaci akce, jež mimo jiné zahrnuje náležitou spolupráci mezi místními orgány a subjektem zajišťujícím organizaci, včetně uměleckého týmu;
c) postupy jmenování generálního a uměleckého ředitele a jejich oblasti působnosti;
d) marketingová a komunikační strategie, která je komplexní a zdůrazňuje, že akce je akcí Unie;
e) skutečnost, že organizační struktura má pro rok platnosti titulu k dispozici zaměstnance s příslušnými dovednostmi a zkušenostmi pro plánování, řízení a organizaci kulturního programu.