Proč Liberec potřebuje Strategii rozvoje kultury?

Kultura vytváří naší identitu, kultura nás spojuje i přes to, že jsme rozdílní. Kultura a umění nás inspirují, umožňují nám intenzivně prožívat přítomné okamžiky, vytvářet si názory a vidět svět jinak.
Kultura ovlivňuje kvalitu našich životů v místech, kde bydlíme a pracujeme. Kultura podporuje kreativní myšlení a nápady, které jsou základem ekonomiky s vyšší přidanou hodnotou.

Liberec považuje kulturu za strategický nástroj rozvoje města. Proces přípravy strategie, do kterého jsou zapojeni aktéři místního dění, je dobrou platformou pro vyjednání společné vize rozvoje kultury ve městě a naplánování společných kroků k jejímu naplnění.
Strategie je důležitou součástí přihlášky ke kandidatuře na Evropské hlavní město kultury 2028, kterou Liberec zvažuje. Jak kandidatura na EHMK může přispět k rozvoji města i regionu je pečlivě analyzováno na základě zkušeností jiných měst.

K čemu Strategie rozvoje kultury slouží?

Strategie slouží jako nástroj koordinace rozvojových aktivit v území. Definuje vizi rozvoje města na základě analýzy současného stavu kulturního prostředí a analýzy
nástrojů, kterými jej město ovlivňuje. Strategické cíle tuto vizi rozvoje dále zpřesňují. Opatření a konkrétní aktivity pak jsou formulovány tak, aby vedly k naplnění těchto
cílů. Strategie je připravována na léta 2022–2029.
Součástí přípravy strategie je také mapování kulturních a kreativních odvětví s cílem zjistit sílu a potenciál rozvoje jednotlivých odvětví ve městě a získat lepší znalost
potřeb jednotlivých odvětví. Díky získaným informacím a zpětné vazbě aktérů bude možné lépe nasměrovat podporu kulturního dění v Liberci i rozvoje podmínek pro kreativce. Zapojení široké škály aktérů do procesu přípravy strategie podpoří spolupráci a komunikaci mezi aktéry ve městě i regionu. Vytvořené vazby pomohou realizaci budoucích strategických projektů.

Kdo projekt připravuje?

Strategii připravuje Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu Magistrátu města Liberec.
Na zpracování strategie se podílí i další odbory magistrátu: Odbor dopravy, Odbor ekologie a veřejného prostoru, Odbor ekonomiky, Kancelář architektury města, Kancelář primátora, Odbor školství a sociálních věcí, Odbor správy veřejného majetku, Odbor strategického rozvoje a dotací, Odbor územního plánování.
Strategie je připravována také ve spolupráci se Libereckým krajem a Agenturou regionálního rozvoje.
S koordinací procesu a zpracováním jednotlivých materiálů pomáhají konzultanti ze společnosti ONplan lab.
Proces je otevřený všem zájemcům o kulturu ve městě viz jak se zapojit.