Co je Evropské hlavní město kultury?

Evropské hlavní město kultury (EHMK) je projekt Evropské unie, který vznikl v roce 1985, a stal se od té doby jednou z nejvýznamnějších kulturních iniciativ v Evropě. Projekt oslavuje společné kulturní kořeny Evropy, ale i rozmanitost kultury v jednotlivých členský zemích EU. Má za cíl sblížit evropské občany, vytvořit silnější pocit evropské sounáležitosti a podpořit kulturní život ve městech. Ocenění uděluje Rada ministrů kultury na dobu jednoho roku, město však svůj titul může užívat nadále i po jeho uplynutí. Titul EHMK je pro oceněné město příležitostí k sociálnímu a ekonomickému rozvoji, obnově města, posílení cestovního ruchu a vytvoření nových pracovních míst. Pozitivní vliv projektu se často přenáší i na celý region.

Jak to vlastně funguje?

Projektu EHMK se můžou účastnit všechny členské státy EU, a nově od roku 2019 i kandidátské země a potenciální kandidátské země. Každý rok jsou nominovány dvě až tři země, které hostí EHMK, s 28 členskými státy to znamená, že každá země hostí EHMK jednou za přibližně 14 let.
Výběrový proces měst, která získají titul Evropské hlavní město kultury, má dvě fáze. Šest let před rokem konání EHMK členský stát zveřejní výzvu k podávání přihlášek. Města, která by se chtěla soutěže zúčastnit, musí předložit své návrhy k posouzení. Předložené žádosti jsou pak posouzeny podle stanovených kritérií skupinou nezávislých evropských i národních odborníků z oblasti kultury. Ve druhém kole jsou města z užšího výběru kandidátů požádána o předložení podrobnějších žádostí, na základě kterých výběrová komise vybere jedno město, které v hostitelské zemi obdrží titul EHMK. Vybrané město by mělo mít potenciál organizovat komplexní akci s celoevropským záběrem a strategii s dlouhodobým vlivem na místní ekonomický, sociální a kulturní rozvoj.
Evropská hlavní města kultury jsou oficiálně určena čtyři roky před rokem konání. Tato dlouhá doba je nutná pro plánování a přípravy projektu. Průběh plánování je sledován místní výběrovou komisí a Evropskou komisí, které rovněž hrají roli poradce při přípravách.

Proč je titul Evropského hlavního města kultury přínosný?

Původně byl titul Evropské hlavní město kultury udělován městům s bohatou historií a kulturní nabídkou, v současné době je titul spíše příležitostí pro kulturní rozvoj a strukturální změny v oceněném městě. Město oceněné titulem EHMK získává značnou pozornost na úrovni státu i v mezinárodním povědomí, která přesahuje rok konání EHMK, a umožňuje městu změnit svou image a nastartovat změny.
Z předchozích projektů jasně vyplývá, že oceněná města zažila nárůst turismu, který přetrval i po skončení projektu. EHMK rovněž přispívá k stmelení místní komunity, a vytváří pocit hrdosti a sounáležitosti v regionu. Díky tomu projekt přináší dlouhodobý prospěch nejen pro kulturu, ale i pro sociální a ekonomický rozvoj měst a jejich okolí.

Příkladem z České republiky je Plzeň, která obdržela titul Evropské hlavní město kultury v roce 2015. Jako hlavní přínos akce bylo označeno značné zvýšení zájmu místních obyvatel o kulturní aktivity a jejich účast v kulturním dění ve městě, zároveň byla vytvořena pestřejší nabídka komunitních aktivit zapojující různé cílové skupiny. Město také přivítalo rekordní počet turistů, který přetrval i do následujících let.

Kdy se projekt uskuteční v ČR?

Česká republika bude znovu hostit Evropské hlavní město kultury v roce 2028 spolu s Francií. Termín podání přihlášek do prvního kola výběru je stanoven na konec roku 2022, finální výběr vítěze se pak uskuteční v roce 2023. Město Liberec uvažuje o kandidatuře na EHMK 2028, a projekt Kulturní^ Liberec bude klíčovým dokumentem při rozhodování. Jediný známý kandidát je v tuto chvíli město Brno.
V České republice v minulých letech titul EHMK obdržela Praha (2000) a Plzeň (2015), která se v roce konání EHMK těšila výrazně vyšší návštěvnosti z Čech i ze zahraničí.