Souhlas se zpracováním osobních údajů


Souhlasím, aby statutární město Liberec, se sídlem na nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec, IČO 00262978, zpracovávalo mé osobní údaje v níže uvedeném rozsahu, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále s vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Doba platnosti zpracování se váže na dobu trvání prokazatelného účelu zpracování osobních údajů dotyčné osoby.
Technický přístup k údajům má správce marketingových služeb, kterým je společnost Maichimp, na jejíchž serverech jsou Vaše osobní údaje uloženy. Jiné třetí osobě údaje provozovatel nepostupuje."
Kterýkoli souhlas může být kdykoli odebrán tou dotyčnou osobou, která jej poskytla nebo kterýmkoli jejím pozůstalým písemně na adrese provozovatele nebo odpovědné osoby.
Odebrání souhlasu nemá zpětný účinek. Souhlas může dotyčná osoba odvolat e-mailem na info@liberec2028.eu.
Provozovatel po splnění účelu zpracování osobních údajů bez zbytečného odkladu zajistí likvidaci osobních údajů pokud to zvláštní zákon nevyžaduje jinak. Provozovatel zajistí přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů.
Provozovatel prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje jen v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje zákonu o ochraně osobních údajů ani jiným obecně závazným právním předpisům.

Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány za účelem soukromé komunikace s účastníkem ohledně kandidatury města Liberec na Evropské hlavní město kultury pro rok 2028. Zpracovávání bude probíhat do odvolání souhlasu.

Veškeré obrazové záznamy účastníků pořízené v souvislosti s projektem Evropské hlavní město kultury mohou být použity k propagaci akce nebo pořadatele bez jakéhokoli nároku účastníků na jakoukoli odměnu. V případě žádosti o stažení materiálu s účastníkem se prosím obraťte na pořadatele e-mailem na info@liberec2028.eu.

Principy zpracování osobních údajů

Statutární město jako správce i zpracovatel se při zpracování osobních údajů řídí výše uvedenými GDPR a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů a stanovenými principy. Základní principy vycházející z GDPR jsou následující:

 • zákonnost, korektnost a transparentnost zpracování,
 • účelové omezení (zpracovávání jen pro určité a legitimní účely),
 • minimalizace osobních údajů (dochází ke zpracování pouze v nezbytně nutném rozsahu ve vztahu k danému účelu),
 • přesnost a aktuálnost (organizace dbá na to, aby nepřesné, chybné či neaktuální osobní údaje byly bezodkladně opraveny nebo vymazány),
 • omezené uložení (osobní údaje jsou v organizaci uloženy po dobu ne delší, než je nezbytně nutné pro účely, pro které jsou zpracovávány a dále dle schváleného spisového plánu správce pouze pro účely archivnictví v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy),
 • integrita a důvěrnost (osobní údaje jsou zpracovávány způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení pomocí vhodných technických a organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením).

Vaše práva při ochraně osobních údajů

Právo na přístup k informacím

Subjekt údajů má právo na základě žádosti získat od správce informace, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány:

 • účely zpracování,
 • kategorie dotčených osobních údajů,
 • seznam příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • informace o plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, 
 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Právo na opravu

Subjekt údajů má právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají. Neznamená to povinnost správce aktivně vyhledávat nepřesné údaje. Pokud se subjekt údajů domnívá, že správce zpracovává jeho nepřesné údaje, upozorní jej na to. Je povinností správce, pokud mu subjekt údajů oznámí, že požaduje opravu jeho osobních údajů, zabývat se jeho žádostí.

Právo na výmaz údajů („být zapomenut“)

Správce má povinnost zlikvidovat osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 • osobní údaje musí být vymazány, pokud pominul právní důvod jejich zpracování,
 • subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
 • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
 • osobní údaje byly zpracovávány protiprávně,
 • není dán rodičovský souhlas se zpracováním osobních údajů dětí.

Právo na výmaz není absolutní právo, které by subjektu údajů dávalo možnost žádat kdykoli a za jakékoli situace o vymazání osobních údajů. Nelze v rámci „práva být zapomenut“ žádat např. likvidaci všech osobních údajů po ukončení zaměstnání, jelikož se na správce vztahují zákonné povinnosti o dalším uchování osobních údajů.

Právo na omezení zpracování

Zahrnuje v sobě dočasný přesun vybraných údajů do jiného systému zpracování, znepřístupnění vybraných osobních údajů uživatelům nebo dočasné odstranění zveřejněných údajů z internetových stránek.

Právo na přenositelnost zpracování

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Subjekt údajů má právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě.

Právo na námitku proti zpracování

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Toto právo zajišťuje subjektu údajů, že nebude předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. Automatizované rozhodování je přípustné v případě, kdy je nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem, pokud je povoleno právem EU nebo ČR, nebo pokud je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.

​Právo podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů:

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány nespravedlivě nebo nezákonně, můžete podat stížnost na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha; tel.: +420 234 665 800, mail: stiznosti@uoou.cz, https://www.uoou.cz
Dotčená práva může dotyčná osoba uplatnit písemně doručením žádosti na adresu: statutární město Liberec, odbor kultury, cestovního ruchu a sportu, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec, osobně do podatelny nebo elektronicky na email info@liberec2028.eu.